Adatkezelési tájékoztató-1

Adatkezelési Tájékoztató marieclaire.hu

Az adatok kezelésével összefüggésben a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Szolgáltató) mint adatkezelő ezúton tájékoztatja a https://www.marieclaire.hu/ (továbbiakban: Weboldal) látogatóit a weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő(k) személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Felhasználási Feltételek része, annak rendelkezéseivel együttesen értelmezendő. A Weboldal használatával, valamely szolgáltatásának igénybevételével, annak kezdeményezésével Ön, mint Felhasználó hozzájárul, hogy személyes adatai kezelésére a jelen Adatkezelési Tájékoztató rendelkezései szerint kerüljön sor. A jelen tájékoztatóban fel nem sorolt a Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos egyéb adatkezelésekről az adat felvételekor ad a Szolgáltató tájékoztatást.

I. Adatkezelő, adatfeldolgozó

 1. Weboldal szolgáltatásai
  Adatkezelő: Central Médiacsoport Zrt. Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Cégjegyzék szám: 01-10-048280 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 25087910-2-41 Ügyfélszolgálati email cím: marieclaire@centralmediacsoport.hu
  Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése körében a Szolgáltató adatfeldolgozóként a Central Digitális Média Kft.-t (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) veszi igénybe.
 2. Megkeresések
  A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, e-DM) tekintetében a Szolgáltató és a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central) egymástól függetlenül kezeli a Felhasználók adatait.
  A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-101943/2016.
  A Central adatkezelési gyakorlatáról a Central központi Adatkezelési Tájékoztatója rendelkezik. Cégnév: Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 9. Cégjegyzékszám: 01-10-044658 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adószám: 12715134-2-44 Telefon: 06 (1) 437-1100 Email cím: info@centralmediacsoport.hu  Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-113509/2017.

II. Fogalmak

Az Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak, valamint a Felhasználási Feltételekben meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

III. Adatkezelés elve

A Szolgáltató a rögzített személyes adatokat a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal – így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel –, az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, uniós jogi aktusokkal és egyéb irányadó jogszabályokkal összhangban, a jelen tájékoztatónak megfelelően kezeli.

IV. Adatkezelés jogalapja

 1. A Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelés során a személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 2. A Felhasználó a hozzájárulást a Weboldal szolgáltatásainak igénybevételével adja meg.
 3. A Szolgáltatótól független harmadik személyek (pl. Facebook, Instagram, Google) adatkezelésének jellemzői az adott harmadik személy adatkezelési tájékoztatásában érhetőek el.
 4. A nyereményjátékokban való részvétellel a Játékos hozzájárulást ad személyes adatai kezeléséhez, amely adatkezelés részleteit az aktuális Játék leírása és a Nyereményjáték szabályzat határozza meg.
 5. A Felhasználó szavatol azért, hogy a szolgáltatás során harmadik természetes személyekről megadott, hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett hozzájárulását jogszerűen beszerezte.
 6. A felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Szolgáltató a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

V. Kezelt adatok köre

 1. . A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel.
 2. A kezelt személyes adatok körét az elektronikus kereskedelmi, számviteli és reklámszabályok befolyásolják, részben meghatározzák, így különösen a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-14/C.§-ai.
 3. Megkeresés küldése céljából kezelt adatok
  A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldése során kezelt adatok: Felhasználó vezeték- és keresztneve valamint email címe.

VI. Adatkezelés célja

 1. A Weboldal szolgáltatásainak nyújtása; a Szolgáltatás ügyfélszolgálatán keresztüli ügyintézés; a Weboldal szolgáltatásainak fejlesztése.
 2. Megkeresés
  A Felhasználó hozzájárulhat személyes adatai reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés (pl. hírlevél, e-DM, stb.) céljából való felhasználásához.

VII. Adatkezelés időtartama

 1. Megkeresés céljából kezelt adatok
  A Szolgáltató a hozzájárulás visszavonásáig kezeli a Felhasználó személyes adatait reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési, illetve marketing célú megkeresés céljából. A Weboldal szolgáltatásainak megszűnése illetve a regisztráció megszüntetése nem eredményezi a reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás visszavonását
 2. Ügyfélszolgálat
  A Szolgáltató az ügyfélszolgálat részére küldött panaszokat, kérdéseket és kéréseket a beküldéstől számított 3 hónapig tárolja, majd törli – a még folyamatban lévő ügyekben keletkezett levelezések kivételével.

VIII. Adatbiztonság

 1. A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja a szükséges eljárási szabályokat annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználó által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
 2. A Szolgáltató Magyarország területén, a Central Digitális Média Kft. (1037 Budapest, Montevideo u. 9.) 24 órás őrzéssel és biztonsági kamerával védett székhelyén tárolja a Felhasználók személyes adatait.

IX. Adatok módosítása, törlése, zárolása, tiltakozás az adatkezelés ellen

 1. A reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkereséshez adott hozzájárulás az elektronikus levél alján található link útján, vagy az marieclaire@centralmediacsoport.hu ügyfélszolgálati email címen, vagy a Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo u. 9. és a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonható vissza.
 2. A Felhasználó személyes adatait akkor is törli a Szolgáltató, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
 3. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a Szolgáltató, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja.
 4. A Felhasználó bármikor jogosult – a kötelező adatkezelés kivételével – adatai zárolását, az adatkezelés megtiltását kérni az marieclaire@centralmediacsoport.hu ügyfélszolgálati email címre küldött levél útján. A Szolgáltató az igény teljesítése során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

X. Tájékoztatás kérése

 1. A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a Weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az marieclaire@centralmediacsoport.hu email címen. A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 napon belül adja meg a kért tájékoztatást.
 2. Bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik a Szolgáltatót tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett. A Szolgáltató a megkereső szerv részére – amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte – a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat rendelkezésre bocsátja.

XI. Igényérvényesítés

 1. A korábban a Szolgáltató részére megadott email címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha – a Szolgáltató vagy jogszabály által meghatározott módon – megfelelően igazolta felhasználói minőségét.
 2. Amennyiben a Szolgáltató adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
 3. A Felhasználó halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával illetve másolatának az marieclaire@centralmediacsoport.hu ügyfélszolgálati címére történő megküldésével a Felhasználó bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti a Felhasználóval fennálló kapcsolatának igazolása mellett a Felhasználóra vonatkozó adatok törlését.

XII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

XIII. Naplózási adatok

A Weboldal használata során rögzítésre kerül a honlap látogatás ideje és a Felhasználó IP címe, valamint a megtekintett oldal címe. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi a visszaélések megakadályozása, a Weboldal szolgáltatásainak teljesítése és működésének ellenőrzése céljából, és törli a Weboldal megtekintésétől számított 60 nap elteltével.

XIV. Cookie

A látogatói forgalom méréséhez (session ID), valamint a kényelmi funkciók biztosításához szükséges információkat böngésző cookie-k gyűjtik és tárolják (pl.: szavazás megtörténte).
A testreszabott kiszolgálás érdekében a rendszer „session cookie”-val azonosítja a Felhasználó számítógépét, amely – egyéni beállítások hiányában – törlésre kerül a böngésző program bezárásával. Amennyiben a Felhasználó csak a böngésző ablakot zárja be, a Weboldal ismételt megnyitásakor a böngésző cookie ismét azonosítja. A session cookie-k a honlapon történő böngészést könnyítik, teszik kényelmesebbé. A session cookie alkalmazása a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasítható, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy a Felhasználó nem fogja tudni használni a Weboldal összes funkcióját. A session cookie egy automatikusan generált azonosítót tárol, amivel maga a Felhasználó nem azonosítható.
A weboldalon használt session cookiek konkrét funkciói az alábbiak: használt eszköz típusának felismerése, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, verziója, hirdetés megjelenítés szabályozása, cookie használat elfogadásának megtörténte, statisztikai adatképzés.

XV. Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső társaságok

 1. A Szolgáltató a Weboldal működéséhez külső webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló társaságokat vesz igénybe, akik a Szolgáltatótól függetlenül végzik tevékenységük.
 2. A Szolgáltató a Google Inc. Google Analytics, Google AdSense és Google Adwords szolgáltatását használja. A Google Inc. cookie-kat és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából, valamint annak érdekében, hogy segítse a Weboldal használatának elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a Felhasználó azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el. A Google Inc. weboldalán a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a hirdetések személyre szabásáról további hasznos információk találhatóak az alábbi honlapon: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads/ .
 3. A Gemius Hungary Kft. cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/hu/privacy_policy_hu .
 4. A Szolgáltató hirdetés-kiszolgálóként igénybe veszi az Adverticum Zrt. szolgáltatásait, amelyekről és az Adverticum adatkezeléséről a http://www.adverticum.hu/ oldalon található további információ. 6. A webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló szolgáltatók a felhasználói szokások mérésével, valamint a hirdetések kiszolgálásával kapcsolatosan, információgyűjtés céljából a cookie-k mellett web beacont és Click Taget alkalmaznak. A szolgáltatók által elhelyezett cookie-k is bármikor törölhetőek a Felhasználó készülékéről, a böngésző(k) megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig általában visszautasítható a cookie-k használata. A web beacon visszautasítására nincs lehetőség.

A korábbi Adatkezelési tájékoztató IDE KATTINTVA érhető el.

Budapest, 2017. augusztus 7.