Pályázati feltételek

2017. szeptember 08.
Pályázati feltételek - Inspiráló nők

A jelen Pályázati feltételek (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.marieclaire.hu weboldalon elérhető és a kiadott Marie Claire című magazin, 2017/10 lapszámában megjelenő Marie Claire Inspiráló nők elnevezésű pályázatra (a továbbiakban: Pályázat) az alábbi feltételekkel.

A Pályázat szervezője a Triumph International (Budapest) Kft. (továbbiakban: Triumph) és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central).

A Pályázatra jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

1. A Pályázaton résztvevő személyek
A Pályázaton részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Pályázatból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Pályázó).
A Pályázaton NEM vehetnek részt az alábbi személyek:
• a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
• egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.
Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Pályázat tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Pályázat időtartama alatt, vagy az elbírálást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central nem értesíti a Pályázót.

A Pályázó kijelenti, hogy a Pályázatra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Pályázat leírása
A Marie Claire mindig is elkötelezetten állt ki a Nőkért.
Idén ezért pályázatot indítunk Inspiráló nők, melynek részeként várjuk hölgyolvasóink maximum 2000 karakteres esszéit.
Az Inspiráló nők pályázat célja, hogy a szakmai zsűri olyan különleges történeteket válasszon ki, melyben nők a nőkért tettek.
A marieclaire@centralmediacsoport.hu email címre várjuk word dokumentumban, a megjelölt témában megírt esszéket. Az e-mailben küldött pályázatok „tárgy” mezőjében kérjük, tüntesse fel a „Inspiráló nők” jeligét!
Kézzel írott anyagot nem áll módunkban elfogadni. A pályázatra a jelentkezők csak és kizárólag az általuk megírt pályaművekkel nevezhetnek.
A pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
Egy pályázó csak egy esszével jelentkezhet a pályázatra. A pályaműveket a pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályaművel nem jelentkezhet.

3. A Pályázat időtartama
A Pályázati időszak 2017. szeptember 7. és 2017. október 10. között zajlik.
A Pályázatban részt venni, arra jelentkezni a Pályázat meghirdetésének időpontjától, a Pályázat utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Pályázat időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.
A Pályázat időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok nem kerülnek elbírálásra.

4. Jelentkezés a Pályázatra, részvételi feltételek
A Pályázók közül kizárólag azok pályázati anyagai kerülnek elbírálásra, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.
A Pályázat részvételi feltételei:
• a Pályázat feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése,
• a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Pályázó személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
• az itt meghatározottak szerint a Pályázó személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
• hozzájárulás, hogy a Central közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal saját vagy üzleti partnerei ajánlataival a Pályázót megkereshesse a megadott elérhetőség(ek)en.
• egy Pályázó csak egy esszével jelentkezhet, és vehet részt a Pályázaton. Több jelentkezés esetén a Central a Pályázót valamennyi jelentkezését tekintve kizárja a Pályázatból.
A Pályázatra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Centralnak nem áll módjában elfogadni, és a Pályázó pályázati anyaga nem kerül elbírálásra.
A Pályázathoz történő csatlakozás a Pályázat teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Pályázó nyerési esélyeit.

5. Nyeremény
A Pályázat nyereménye: a szakmai zsűri a 10 legjobb esszét díjazza. A két legjobbnak ítélt esszét a Marie Claire Magazin 2017. decemberi lapszámában jeleníti meg. További nyolc pályaművet a marieclaire.hu-n.
Nyertes a pályázatok elbírálásának eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Pályázó. Az abszolút győztes esszé írójának mentora nyereményben részesül, melyet a Triumph Magyarország Kft jóvoltából 2017. december 31-ig válthat be. A nyeremény értéke 20.000 Ft-os vásárlási utalvány.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.
A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Triumph és a Pályázó kötelesek együttműködni.
A Triumph vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Hearst nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.
A Hearst és a Triumph az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Pályázaton nem oszt ki.

6. A pályázatok elbírálása, a nyertes kiválasztása

A pályázatok elbírálása 2017. október 10. és 2017. október 31. között történik.
A pályázatok saját hatáskörben szakmai zsűri bírálja el, és a döntés a pályázati feltételek betartásának ellenőrzésén túl alapvetően szükségszerűen szubjektív megítélésen alapul. A zsűri a döntését nem köteles indokolni.

A zsűri tagjai:

László Krisztina, a Marie Claire magazin főszerkesztője

A zsűri további tagjai:

Galamb Eszter, a Triumph International (Budapest) Kft., Tiefenthaler Eszter, Marie Claire magazin vezető szerkesztője

A pályázatok elbírálása alkalmával pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Hearst, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

Az elbírálásban nem vehet részt azon Pályázó pályázati anyaga, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a zsűri döntése előtt visszavonja.
Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a döntés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A Hearst a nyertes(ek) nevét és lakóhelyét a város megnevezésével a Marie Claire magazin 2017/decemberi lapszámában 2017. november 9-én, valamint az marieclaire.hu weboldalon teszi közzé.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása.

8. Adatkezelés

A Central az általa rögzített személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
A személyes adatok felvétele és kezelése az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, azok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Pályázó tartozik felelősséggel.
A Central minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, eljárási szabályt kialakít annak érdekében, hogy biztosítsa a Pályázók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.
A Pályázó bármikor kérheti adatainak módosítását és helyesbítését.
A Pályázó személyes adatait akkor is törli a Central, ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
A Pályázó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen az Infotv.-ben meghatározott esetekben.
Törlés helyett a Central zárolja a személyes adatot, ha a Pályázó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Pályázó jogos érdekeit.
Az érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos esetleges jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat, vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).
A kezelt személyes adatok felvétele a Pályázók önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Pályázó(k) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Pályázók a Pályázatban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Central nyereményjáték adatbázisába kerüljenek ((adatkezelési nyilvántartási azonosító: 633-0001, NAIH-101943/2016), és azokat a Central kezelje az alábbiak szerint:
• a pályázatra való jelentkezés során megadott adataikat – a nyertesekre vonatkozó, alább felsorolt eltéréseket figyelembe véve – legfeljebb a zsűrizést követő 6 hónapig kezelje;
• a Pályázat során beküldött esszéket a Marie Claire című magazin 2017. évi decemberi lapszámában, valamint a marieclaire.hu oldalon jeleníti meg.
• a nyertes Pályázó(ok) név és lakcím adatait tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
• a nyertes Pályázó(ok) nevét a zsűrizést követő 30 napig a www.marieclaire.hu weboldalon és a Marie Claire című magazin 2017. évi decemberi lapszámában kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan nyilvánosan közzé tegye
• a pályázat nyerteseinek kihirdetéséről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és a nyertes (Pályázó(ok) képmását, hangját ekként rögzítse, és kizárólag a Pályázattal kapcsolatosan a kiválasztást követő 30 napig a www.marieclaire.hu weboldalon és a Marie Claire című magazin 2017. évi decemberi lapszámában nyilvánosságra hozza;

A Pályázatban való részvétellel a Pályázók hozzájárulnak ahhoz, hogy a Central Médiacsoport Zrt. pontjában közvetlen üzletszerzési célból (adatkezelési nyilvántartási szám: 633-0001, NAIH-101733/2016) a megadott elérhetőségein megkeresse. Amennyiben valamely Pályázó adatai ilyen célú jövőbeli kezelését meg kívánja tiltani, az elektronikus levél alján található link útján vagy a marieclaire@centralmediacsoport.hu email címen vagy írásban postai úton a Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest postai címen vonhatja vissza hozzájárulását. A Pályázatból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.

A Pályázókat megillető adatkezelési igények esetén igényérvényesítési cím: marieclaire@centralmediacsoport.hu, Central Médiacsoport Zrt. 1037 Budapest, Montevideo utca 9.

9. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Pályázókat terheli.

A Central a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.
A Central kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázatokban való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Pályázó a Pályázatban történő részvétellel kifejezetten lemond a Pályázat lebonyolításával, az elbírálással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central-lal vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.
A Central a Pályázat pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Pályázat időtartama alatt a Pályázat, illetve a Pályázatot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.
Amennyiben a Pályázó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central-lal szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Pályázó köteles minden a Central által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Central-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Central-t a Pályázó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A Central fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.
A Szabályzat a Pályázat időtartama alatt, és az elbírálást követő 30 napig elérhető a www.marieclaire.hu oldalon.
Amennyiben a Pályázattal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Pályázatra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről az marieclaire@centralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Pályázat elnevezését.

Kelt: Budapest, 2017. szeptember 7.