Marie Claire – DAALARNA játék Nyereményjáték szabályzat

2022. január 20.
Nyereményjáték szabályok, részvételi feltételek

Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetünk! Kérünk, hogy játék előtt alaposan tanulmányozd át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kívánunk!

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által kiadott Marie Claire magazin 2022/1 lapszámában megjelent, Marie Claire – Daalarna Nyerd meg az álomruhád! elnevezésű nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel, magyarországi adószámmal rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak és e-mail címe biztonságos. A szervező nem fogadja el az adatbiztonságát veszélyeztető címeket, mint például a közösségi médiák által automatikusan generált címeket, vagy az olyan kiterjesztésű címeket, ahol az információ biztonságának feltételei nem megfelelőek.

 

 1. A Játék leírása

A játék és annak feltételei, a Marie Claire 2022/1. magazin 2022. február 9-én megjelenő lapszámában megjelent Marie Claire – Daalarna Nyerd meg az álomruhád! elnevezésű felhívásban olvasható, és az ott található linken érhető el az alábbi részvételi feltételeket tartalmazó nyereményjáték szabályzat.

A Marie Claire magazin olvasói 2022. február 9. és 2022. március 20. között nyereményjátékban vehetnek részt. A nyereményjátékban a Játékos az alábbiak hiánytalan teljesítésével vehet részt:

Hiánytalanul ki kell tölteni a Marie Claire magazin 2022/1. lapszámának 33. oldalán található jelentkezési lapot és be kell jelölni a helyes választ az ott található  kérdésre.

Kérdés:  Hányadik születésnapját ünnepli idén a Daalarna márka?

 • 10
 • 20
 • 5

 

Meg kell keresnie a Marie Claire 2022/1. lapszámának  33. oldalán található szív ugyanebben a lapszámban elrejtett párját.

A részvételhez ki kell vágnia mindkét szívet, és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lappal együtt lezárt borítékban beküldeni szerkesztőségbe. A sorsoláson csak akkor vehet részt, ha a helyes választ jelöli be.

Beküldési határidő: 2022. március 20. éjfél. A borítékokat az alábbi címre várjuk: Central Médiacsoport Zrt. 1872 Budapest. A borítékra rá kell írni: MARIE CLAIRE ESKÜVŐ JÁTÉK

Akik a fenti feltételnek hiánytalanul megfelelnek, azok közül 1 nyertest fogunk kisorsolni, aki megnyerheti a Játék felhívásban szereplő egyedi tervezésű Daalarna mennyasszonyi ruhára felhasználható utalványt 700 000 Ft értékben.

 1. A Játék időtartama

Pontos időtartam: 2022. február 9. – 2022. március 20. éjfél

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján, 2022. március 20. 23:59 óráig lehet. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a nyereménysorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék során feltett kérdésre történő helyes válaszadás, vagy a Játék feltételeinek mindenben megfelelő teljesítése,
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,

Egy Játékos csak egy alkalommal vehet részt és egyszer jelentkezhet a Marie Claire – DAALARNA játékra. Több jelentkezés esetén a Central Média a Játékos első jelentkezését veszi figyelembe, függetlenül az abban foglalt megfejtés helyességétől.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Centrálnak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 1. Nyeremény

A Játék nyereménye:

egy egyedi tervezésű Daalarna mennyasszonyi ruha vásárlására fordítható utalvány 700 000 Ft értékben.

A nyereményt a nyertes Daalarna utalvány formában kapja majd meg, melyet az első ruhapróbára magával kell majd vinnie.

A beküldők és a kérdésre helyesen válaszolók között kisorsolunk egy egyedi tervezésű Daalarna mennyasszonyi ruha vásárlására fordítható utalványt. A nyertes a Daalarna bármelyik aktuális kollekciójából válogathat. (Az aktuális kollekciókról bővebb infó a daalarna.hu weboldalon található.) A nyertesnek lehetősége van arra is, hogy a nyeremény értékét meghaladó esküvői ruhát válasszon – ebben az esetben a nyeremény összegét meghaladó részt ki kell egyenlítenie a megrendeléskor. A ruha megrendelési határideje: 2022. december 31.

Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot kizárólagosan gyakorló szülő, vagy közös felügyelet esetén együttesen.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A Central Média vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését. Az egyéb költségek a nyertest terhelik.

A Central Média az itt felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

 1. Sorsolás


A sorsolás dátuma: 2022. március 24. 11 óra.

Azon Játékosok, akik a Játékban részt vettek és az abban felsorolt feltételeknek és jelen Szabályzatnak maradéktalanul megfelelnek, részt vesznek a nyereménysorsoláson. A sorsolás minden esetben egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a Central Média három munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt történik, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

 

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására kerülhet sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, pótnyertesek sorsolására kerülhet sor.

 

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja. Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

A már kisorsolt Játékosok a sorsolás további részében nem sorsolhatók ki újra.

 

 1. Nyertesek értesítése

 

A nyertest a megadott e-mail címen értesítjük 2022. március 28-ig.

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, e-mail cím és telefonszám megadása.

 1. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyeremény utalványt a Central Média emailen továbbítja a nyertesnek. A nyeremény kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal küldi ki. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A Nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére,

– ha a Szervező megkeresésére 3 munkanapon belül nem válaszol;

– ha nem lehet felvenni a nyertessel email üzenet formájában vagy telefonon a kapcsolatot;

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

– ha egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon befolyásolni próbálja vagy próbálta;

– ha jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

A nyeremények kézbesítésével kapcsolatos észrevételek és reklamációk a Central Média-nál tehetők meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 14 napon belül köteles tájékoztatni a Central Média-t.