Változni ér! NYEREMÉNYJÁTÉK-SZABÁLYZAT

2023. január 18.
Keresd az Marie Claire oldalon az egyedi figurákat 2023. január 23-31 között, és gyűjts össze belőlük 5-öt! Amint megtaláltad mindet, egy kérdést teszünk fel neked. Ha helyesen válaszolsz, részt vehetsz a ’Változni ér!’ nyereményjáték sorsolásán.

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett, www.marieclaire.hu weboldalon, azon belül www.marieclaire.hu/valtoznier oldalon elérhető ’Változni ér!’ gyűjtögetős nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: CENTRAL MÉDIA).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a CENTRAL MÉDIA nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék leírása

A www.marieclaire.hu/valtoznier oldalán meghirdetett ’Változni ér!’ gyűjtögetős nyereményjáték során 9 napon át egyedi figurákat kell gyűjteni. Az egyedi figurák a www.marieclaire.hu oldal cikkeiben kerülnek elhelyezésre, véletlenszerűen. Naponta 5 figurát kell összegyűjteni, majd egy tudás alapú kérdésre helyesen válaszolni, ezután adataik megadásával a játékosok részt vehetnek a sorsoláson. A napi sorsolás során az adott nap helyes választ beküldő játékosai közül sorsoljuk a napi nyeremények nyerteseit. Aki egyszer nyert, továbbra is részt vehet a játékon, a további napi nyereményekért.

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama: 2023. január 23-31.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától a Játék utolsó napján 24.00 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések a sorsoláson nem vesznek részt.

4. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék ideje alatt minimum 5 db egyedi figura összegyűjtése
 • a Játék során feltett tudás alapú kérdésre történő helyes válaszadás
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok a Játékos személyazonosító okmányával bizonyíthatóak legyenek,
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte,
 • egy Játékos többször is részt vehet a nyereményjátékban, amennyiben teljesíti a játékban való részvétel feltételeit

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a CENTRAL MÉDIA-nek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit, aki az utolsó napon csatlakozik a játékhoz, ő is részt vesz a sorsoláson.

5. Nyeremény

A Játék napi nyereményei hej:pure parfümök összesen 27 darab, naponta három illat kerül kisorsolásra, kilenc napon át. Nyertes a sorsolás eredményeképpen, a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt nyeremény, akkor ahhoz értékben hasonló nyeremény kerül átadásra.

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a CENTRAL MÉDIA és a Játékos kötelesek együttműködni.

A CENTRAL MÉDIA vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is vállalja. A CENTRAL MÉDIA nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

A CENTRAL MÉDIA a nyeremények listáján felsorolt nyereményeken túl további nyereményeket a Játékban nem sorsol ki.

6. Sorsolás

 1. január 24-től napi sorsolásra kerül sor egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal, a CENTRAL MÉDIA 3 munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül. A pénteki, szombati és vasárnapi napok játékosai közül az adott hétvégét követő hétfőn sorsolunk nyertest.

A napi nyeremények sorsolását minden esetben az adott nap játékosai közül, de értelemszerűen MÁSNAP sorsoljuk! A 0–24 óráig megszerzett sorsjegyek vesznek részt a következő napi sorsoláson. A délelőtt kikerülő nyerteslista az ELŐZŐ NAPI játékosok közül sorsoltakat tartalmazza! Szombaton és vasárnap nincs sorsolás, a hétvégi napok sorsolása mindig a rákövetkező hétfőn történik!

A napi sorsolás alkalmával 3 nyertes kiválasztására kerül sor, amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, vagy visszautasítja, úgy az adott nyereménynek nincs nyertese, az a CENTRAL MÉDIA tulajdonában marad.

Játékra 2023. január 31-én éjfélig van lehetőség, a játékot 2023. január 31. 24.00 órakor lezárjuk.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címen értesítjük a sorsolást követő 1 munkanapon belül, 2023. február 2. éjfélig.

A CENTRAL MÉDIA a nyertesek nevét a sorsolásokat követő napon folyamatosan teszi közzé: www.marieclaire.hu/valtoznier

A nyeremény átvételéről pontos információkat a nyertest kiértesítő e-mailben fogunk tájékoztatást adni.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám megadása, amelynek megadására az értesítő email kiküldésétől számított 5 nap áll rendelkezésre a nyertesnek. Amennyiben ez idő alatt nem jelentkezik, adatait nem adja meg, a nyertes a nyereményre nem jogosult.

8. A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a CENTRAL MÉDIA-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a CENTRAL MÉDIA-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyereménytárgyakat a CENTRAL MÉDIA kézbesíti a nyerteseknek. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A CENTRAL MÉDIA mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Az nyereményeket legkésőbb 2023. március 1-ig juttatjuk el nyerteseinknek. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A CENTRAL MÉDIA a nyereményt egy alkalommal postázza.

A CENTRAL MÉDIA nem vállal felelősséget a nyeremény kézbesítése során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

Amennyiben a nyertes a nyereményt nem veszi át, úgy a nyereményre szóló jogosultságát véglegesen elveszíti.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb a sorsolást követő 5 napon belül köteles tájékoztatni a CENTRAL MÉDIA-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a CENTRAL MÉDIA-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a CENTRAL MÉDIA részére átadja. Ebben az esetben a nyertes tudomásul veszi, hogy a meghatalmazott számára csak akkor kerül átadásra a nyeremény, ha az átvevő személy hozzájárul, hogy a CENTRAL MÉDIA a nyeremény(ek) átvételéről kép-, hang- illetve filmfelvételt készítsen, és az átvevő képmását, hangját ekként rögzítse, és a jelen szabályzatban foglaltak szerint nyilvánosságra hozza.

9.  Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a CENTRAL MÉDIA nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a CENTRAL MÉDIA-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A CENTRAL MÉDIA a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A CENTRAL MÉDIA kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a CENTRAL MÉDIA-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A CENTRAL MÉDIA a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. CENTRAL MÉDIA nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A CENTRAL MÉDIA nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a CENTRAL MÉDIA-val szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a CENTRAL MÉDIA által megkövetelt intézkedést megtenni, és a CENTRAL MÉDIA-nak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a CENTRAL MÉDIA-t a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

10. Egyéb

A CENTRAL MÉDIA fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt elérhető a www.marieclaire.hu weboldalon.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a marieclaire.hu@centralmediacsoport.hu e-mail címre!

Kelt: Budapest, 2023.01.15