Pályázati kiírás Marie Claire rózsái tehetséggondozó ösztöndíjprogram 2009

2013. július 22.

A francia Marie Claire magazin több évre visszanyúló hagyománya, hogy fiatal, tehetséges nők szakmai továbbképzését segíti egy ösztöndíjprogram keretében, mely a Marie Claire virágai elnevezésű kampány részét képezi.

A magyar Marie Claire szerkesztőségének nagyon megtetszett ez a kezdeményezés, és úgy gondoltuk, hogy Magyarországon is helye lenne egy hasonló programnak, hiszen a fiatal magyar tehetségek is megérdemlik az odafigyelést, és szükségük van az anyagi ösztönzésre. Bizonyára nagyon örülnének a támogatásnak és annak, hogy ügyüket felvállalja és a nyilvánosság elé tárja egy hiteles, a nők érdekeit képviselő magazin. A jelenlegi gazdasági helyzetben minden olyan kezdeményezés, mely pozitív üzenettel bír, sokaknak erőt adhat a túléléshez, az emberek többsége értékeli és bátorítja az ilyen és ehhez hasonló vállalkozásokat.

Cím: Marie Claire virágai – Tehetséggondozó ösztöndíjpályázat
Kiíró: Sanoma Budapest Zrt., a Marie Claire magazin magyarországi kiadója
Határidő: 2009. december 15.
Érvényes: 2009. augusztus 12-től 2009. december 15-ig
Tárgymutató: Ösztöndíjprogram hét kategóriában (sport, ének-zene, képző-, ipar és fotóművészet, tudomány, színház-, filmművészet és színészet, írás, tánc- és mozgásművészet)
Pályázhat: 14–24 év közötti magyar állampolgárságú nő, aki a Marie Claire által meghirdetett hét kategória bármelyikében tehetségesnek érzi magát és konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét, hogyan szeretné felhasználni tehetsége továbbfejlesztésére.

Részvételi feltételek:
1. A Pályázaton minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, 14–24 év közötti nő részt vehet, aki a meghirdetett hét kategória bármelyikében tehetségesnek érzi magát, és konkrét elképzelése van arról, hogy az ösztöndíj összegét milyen formában szeretné tehetsége továbbfejlesztése érdekében felhasználni.

A hét kategória a következő:
– sport
– ének-zene
– képző-, ipar- és fotóművészet
– tudomány
– színház- és filmművészet, színészet
– írás
– tánc- és mozgásművészet

2. A pályázatokat a Pályázók csak önállóan nyújthatják be, több személy egy pályázatot nem terjeszthet elő. Egy Pályázó csak egy kategóriában jelentkezhet. A fényképpel ellátott önéletrajza (mely tartalmazza lakcímét, e-mail címét, telefonszámát) mellé egy körülbelül egy oldalas motivációs levelet kell csatolnia, melyben a pályázó kitér eddigi tevékenységeire az adott kategória témájával kapcsolatban (versenyeken való részvételek, eredmények, kiállítások, publikációk, tanfolyamok, iskolák stb.). és egyszerűen, világosan kifejti konkrét elképzeléseit az ösztöndíj felhasználásával kapcsolatban. (Mely lehet például egy tanfolyamon, egy továbbképzésen való részvétel, anyagvásárlás egy konkrét kiállításhoz készülő műalkotásokhoz, egy külföldi tanulmányút stb.) A pályázatot a Pályázó, és cselekvőképességében korlátozott Pályázó esetén törvényes képviselője is kézjegyével köteles ellátni.
Amennyiben a nyertes Pályázó cselekvőképességében korlátozott, úgy az ösztöndíjjal kapcsolatos érdemi ügyintézésre, illetve annak átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)
18 év alatti pályázóknak szülői beleegyezést kell mellékelniük.

3. A pályázó tehetségét, szorgalmát egy tanára, edzője, vagy mentora szintén egy körülbelül egy oldalas támogatói levélben kell, hogy megerősítse, melyben a pályázó konkrét terveivel is egyet ért. A támogatói levélben kérjük megjelölni a támogató elérhetőségeit (név, cím, telefonszám, e-mail cím). A támogató a támogatói levél megírásával hozzájárul, hogy a pályázat kiírója a pályázatban foglaltak alátámasztásának céljából a kapcsolatot vele felvegye, és adatait e célból kezelje. Amennyiben a támogató a megadott elérhetőségeken nem érhető utol, illetve sikertelen kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel során megadott határidőig a kiíróval nem lép kapcsolatba, a Pályázó a pályázaton nyertes nem lehet.

4. A pályázat beküldésével a Pályázó a fotók és szöveges tartalom vonatkozásában egyaránt, időben, földrajzilag, valamint a felhasználás száma és módja tekintetében korlátlan felhasználási jogot biztosít a Sanoma Budapest Zrt.-nek a pályázatról történő tájékoztatás céljára.
A nevezéssel a Pályázó feltétel nélküli beleegyezését adja ahhoz, hogy amennyiben nyer – külön ellenszolgáltatás nélkül – fotókat és szöveget tartalmazó bemutató anyag készül róla, amely egészében vagy csupán egyes részleteivel megjelenik a Sanoma Budapest Zrt. nyomtatott és online kiadványaiban, és ennek érdekében Pályázó egy későbbiekben egyeztetett időpontban rendelkezésre áll.
A pályázatban található fotók és szöveges tartalom nem tartalmazhat többek között (a) szerzői jogi oltalom alá eső művet, kivéve a Pályázó saját művét, vagy ha a jelen Szabályzat feltételei egyébként teljesülnek; (b) a valóságnak nem megfelelő, megtévesztő vagy a valós tényeket hamis színben feltüntető vagy mások személyiségi jogait sértő kijelentéseket, fotókat, illetve egyéb, harmadik személyek vagy a Sanoma Budapest Zrt. jogait potenciálisan sértő tartalmakat; (c) reklámot; (d) szexuális tartalmú vagy pornográf elemeket. Amennyiben a fényképen a Pályázón kívül más is szerepel, a Pályázó felel azért, hogy rendelkezzen e személyek közzétételhez való hozzájárulásával.
A Pályázatra történő jelentkezés kizárólag a fenti feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

5. A pályázatokat levélben vagy személyesen lehet 2009. augusztus 12-től 2009. december 15-ig benyújtani a szerkesztőség címére: Marie Claire szerkesztősége 1037 Budapest, Montevideo utca 9. Eredményhirdetés: a Marie Claire 2010. februári számában várható.

Odaítélési kritériumok:
A több tagból álló szakmai zsűri a pályázatok elbírálásakor a pályázó eddig elért eredményeit, a tehetségének kibontakoztatása, továbbfejlesztése érdekében tett eddigi lépéseit, illetve az ösztöndíj összegéből megvalósítandó konkrét terveit, azok komolyságát, megvalósíthatóságát veszi figyelembe. A zsűri összetételét a pályázatok elfogulatlan fogalmazása érdekében később hozzuk nyilvánosságra.
A szakmai zsűri minden kategóriában az ösztöndíjat egy pályázónak ítéli oda. Az ösztöndíj értéke 500.000 Ft kategóriánként, melyet a nyertes pályázók a járulékok levonása után az eredményhirdetést követően 15 napon belül banki átutalással, egy összegben kapnak meg.
Amennyiben valamelyik kategóriában nincs megfelelő értékelhető pályázat, vagy a nyertes Pályázó a jelen szabályzatban foglaltak alapján az ösztöndíjra nem jogosult, az adott kategóriában kiosztásra nem kerülő ösztöndíj összege egyenlő arányban kerül szétosztásra a többi kategória nyertes Pályázói között.
A nyerteseket minden esetben e-mailen és/vagy telefonon értesítjük. A Pályázó felelős azért, hogy az általa megadott email cím és/vagy telefonszám érvényes legyen, és azon a kapcsolatot fel lehessen vele venni.
A Pályázat tisztességességét bármely okból, vagy bármilyen megoldással veszélyeztető Pályázót a Pályázatból kizárjuk, illetőleg a Pályázó ebben az esetben az ösztöndíjra nem jogosult.

Adatkezelés
A Pályázók a Pályázaton való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataik (név, e-mail cím, lakcím, telefonszám és bankszámlaszám) a Sanoma, mint adatkezelő adatbázisába kerüljenek és azokat a Sanoma minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje az ösztöndíj odaítélése és a nyertesek értesítése céljából, legfeljebb az elbírálást követő 6 hónapig.
A Pályázók tudomásul veszik, hogy a név-, és lakcímadataikat tartalmazó pályázati jegyzőkönyvet a Sanoma székhelyén 5 évig megőrzi az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján (kötelező adatkezelés), melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
A Sanoma a személyes adatokat az Adatvédelmi törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Pályázóktól kapott felhatalmazások keretei között.
Adatkezelési nyilvántartási számunk: 00633-0006.

Felelősségkizárás
A pályázatok hiányosságáért (név- vagy számelírás, konkrétumok hiánya stb.), értesítési vagy utalási késedelemért a Sanoma nem vállal felelősséget. A Pályázók az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Pályázatra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Sanomának nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Pályázókat terheli.
A Sanoma kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Pályázaton való részvétel során, a Pályázat esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Pályázat során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Pályázó a Pályázaton történő részvétellel automatikusan elfogadja a jelen Szabályzatot és kijelenti, hogy megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

Kelt: Budapest, 2009. június 23.

[Marie Claire, 2009. szeptember]

‘),