ZÖLD A TÁNYÉROM KIHÍVÁS – JÁTÉKSZABÁLYZAT

2021. március 14.
Indul Zöld a tányérom játékunk, nyerj egy több elemből álló ökocsomagot - Upfield

Nyereményjáték-szabályzat

A Nyereményjáték-szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Central Médiacsoport Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 9.) által üzemeltetett „Zöld a tányérom kihívás” elnevezésű versenyre (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játékot az Upfield támogatta.

A Játék lebonyolítója a Central Médiacsoport Zrt. (továbbiakban: Central Média).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Central Média nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Játék leírása

A Játék megjelenik a Marie Claire Instagram-oldalán (https://www.instagram.com/marieclairehun) egy bejegyzés „Zöld a tányérom kihívás címmel.

Játék menete a Játékosok számára:

Készíts a kedvenc növényi alapú ételedről egy fotót, amely margarin felhasználásával készült, posztold a saját Instagram-oldaladon ezzel a három hashtaggel: #margarinatanyeron #zoldtanyer #novenyitanyer és nevezd meg az alapanyagokat. Hogy milyen ételekben gondolkodj? Jöhet minden, ami túlmutat egy szendvicsen és húsmentesen készült el.

A részvételhez Instagram profil szükséges.

A Játékosok közül három nyertes választ ki a zsűri, amelyet a Marie Claire szerkesztősége alkot.

A benevezett fotót a Marie Claire szerkesztői a Játék követelményeinek megfelelően ellenőrzik, különös tekintettel a kép eredetére vonatkozóan.

Emlékeztetőül: a beküldött kép nem lehet másokat sértő, ízléstelen, illetve nem sértheti más személy szerzői vagy személyiségi jogait.

A Játékosok közül a Játékon kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételek mindegyikét és maradéktalanul teljesítik.

A Játékos a Játékban több fotóval is indulhat.

A Játék részvételi feltételei:

 • A jelen Szabályzatban leírt feltételek maradéktalan teljesítése;
 • a kért adatok hiánytalan, valóságnak megfelelően történő megadása, oly módon, hogy az adatok hitelessége bizonyítható legyen;
 • a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte;
 • a Játékban való regisztráció;
 • egy Játékos több fotóval is részt vehet a Játékban.
 • a Játékos hozzájárulása a személyes adatainak jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tájékoztatóban leírt kezeléséhez, valamint nyertes pályázat esetén a nevének nyilvánosságra hozatalához a Marie Claire Instagram és Facebook-oldalán (https://www.instagram.com/marieclairehun és https://www.facebook.com/marieclaireHUN).

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Central Média-nak nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

Nyertes részvétel esetén, a Nyeremény átadásának céljából a Nyertes Játékos alábbi adatainak megadására van szükség: teljes név, e-mail és telefonszám.

 1. A Játék időtartama

A Játék 2021. március 16. és 2021. április 18. között zajlik.

A Játékban részt venni, arra jelentkezni a Játék meghirdetésének időpontjától, a Játék utolsó napján 23:30 óráig lehetséges. A Játék időtartamának kezdete előtt és befejezése után érkezett jelentkezések érvénytelenek.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező pályázati anyagok a Játékban nem vesznek részt.

Nyeremény

A Játék nyereménye:

Mindhárom nyertes egy-egy ökocsomagot nyer, amelynek tartalma:

– Shamo bags  Ederlezi |frissentartó PÉKSÜTEMÉNYES ZSÁk
– Shamo bags ZEROheroes kezdőcsomag
– Shamo bags átlátszó hálós BEVÁSÁRLÓZSÁK csomag
– Felelős Gasztrohős Textilszalvéták gasztrohősöknek
– Felelős Gasztrohős Tesócsomag: Sülve-Főve receptkönyv és Zöldülő Naptár
– Harriet Dyer Mondj nemet a műanyagra! című könyve (Animus)
– Nature Brand Bambusz vágódeszka és bambusz-szilikon konyhai eszköz szett

(A változás jogát fenntartjuk!)

Nyertes az eredményhirdetés után a jelen Szabályzatban foglaltak alapján nyereményre jogosult Játékos.

Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. (Elvált szülők esetén a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő.)

A nyeremény másra át nem ruházható és pénzre át nem váltható.

A nyereménnyel kapcsolatban felmerülő adókötelezettség teljesítése során a Central Média és a Játékos kötelesek együttműködni.

A nyeremény felajánlója vállalja, hogy kifizeti a nyereményre esetlegesen közvetlenül alkalmazandó személyi jövedelemadót és a nyereményekkel kapcsolatban közvetlenül felmerülő további adó vagy egyéb esetleges járulék megfizetését is. A Central Média nem vállalja a nyeremény átvételével (pl.: útiköltség), felhasználásával vagy egyébként, a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő egyéb költségek megfizetését.

Eredményhirdetés

A nyertes fotókat a Marie Claire szerkesztősége választja ki 2021. április 19-én az alábbi szempontok szerint: ötletesség, kreativitás, fotó minősége, egyediség, újszerűség. A zsűri első, második és harmadik helyezettet választ ki.

Az eredményhirdetés után pótnyertesek kiválasztására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Central Média, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A Játékban történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki az eredményhirdetés után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.

Nyertesek értesítése

A Central Média a nyertes Játékosokkal az eredményhirdetést követően Instagram üzenetben lép kapcsolatba a nyeremény átvételéhez szükséges személyes adatok felvételi céljából.

A nyeremények kézbesítése, átvétele

A Játékosok kötelesek együttműködni a Central Média-val a nyeremények átvétele, illetve igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Central Média-t semmilyen felelősség nem terheli.

A nyertesnek a nyereménytárgyakat a Central Média kézbesíti. A nyeremények kézbesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Játékos értesítési adatainak hiánytalan és pontos megadása. A Central Média mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, azonban a postázás általában hosszú átfutási idővel történik. Kérjük kedves nyerteseink türelmét!

A nyereményeket kizárólag magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező Játékosoknak áll módunkban postázni. A Central Média a nyereményt egy alkalommal postázza.

A Central Média nem vállal felelősséget a nyeremény átvétele során felmerülő hibákért vagy hiányosságokért, a kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció kizárólag a kézbesítő vállalkozásnál tehető meg.

A nyertes a nyereményt teljes bizonyító erejű magánokiratban vagy közokiratban rögzített nyilatkozattal visszautasíthatja. A nyeremény visszautasításáról a nyertes az okirat megküldésével haladéktalanul, de legkésőbb az eredményhirdetést követő 1 napon belül köteles tájékoztatni a Central Média-t.

A nyereményt a nyertes Játékos helyett közokiratba vagy magánokiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazottja is átveheti oly módon, hogy a meghatalmazás tényéről a Central Média-t előzetesen értesíti, és a meghatalmazás eredeti példányát a Central Média részére átadja.

Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a jelen Egyedi Adatkezelési Tájékoztató irányadó. Az itt nem szabályozott kérdéseket a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési tájékoztatója fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

 1. Az adatkezelő adatai

Adatkezelő, üzemeltető: Central Médiacsoport Zrt.
Cím: 1037 Budapest, Montevideo u. 9.
Levélcím: 1872 Budapest
E-mail: info@centralmediacsoport.hu
Web: www.centralmediacsoport.hu
Telefon: +36 1 437 1100
Fax: +36 1 437 3737
Adószám: 25087910-2-41
Cégjegyzékszám: 01 -10- 048280
Bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@centralmediacsoport.hu
Cégjegyzésre jogosult törvényes képviselő: Varga Zoltán vezérigazgató
Adatbiztonság HTTPS protokoll titkosított adatátvitelhez.
A Central Médiacsoport Zrt. a Drávanet Zrt.-nél telepített, 24 órás őrzéssel védett szerveren tárolja a személyes adatokat.

 1. Adatkezelési cél és jogalap

A Játékban történő részvétel során a Játékos a regisztráció során megadott adatainak alábbi adatkezelési célból történő kezeléséhez járul hozzá, illetve az alábbiak szerinti jogalap keletkezik. A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő.

 1. Az adatok megőrzési ideje

A Játék során kapott adatokat kizárólag a cél megvalósulásáig és a jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatkezelő. Az alábbi táblázat mutatja az adatkezelés időtartamát:

Kezelt adatok és az adatkezelés megnevezése Az adatkezelés célja Az adatkezelés jogalapja Időtartam
A Játékban résztvevő játékos teljes neve, felhasználóneve és e-mail címe A játék lebonyolítása, beleértve a sorsolást Az érintett hozzájárulása a játék időtartama és azt követő 6 hónap
A Játékban résztvevő játékos teljes neve, felhasználóneve és e-mail címe Átláthatóság biztosítása, többszörös regisztráció kiszűrése A Central Média  és játékosok jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: a játék tisztességessége, egyenlő esélyek biztosítása a játék időtartama és azt követő 6 hónap
A nyertes neve, a nyilvánosságra hozatalt is beleértve, 2021. április 19. napjától 30 napig a Marie Claire Facebook és Instagram-oldalán. Átláthatóság biztosítása A Central Média jogos érdekén alapuló érdekmérlegelés, jogos érdek: bizalomépítés, a játék tisztaságának demonstrálása.
A nyertes adatainak kezelése (név, lakcím vagy tartózkodási hely, adószám vagy adóazonosító jel) A nyerteshez kapcsolódó adminisztráció, a nyeremény átadása, nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 8 év

Az Instagramon regisztrált felhasználók adatait az Instagram kezeli, mely adatkezelésre az Instagram Adatkezelési szabályzata vonatkozik, ezzel kapcsolatban a Central Média minden felelősséget kizár.

Az Instagram adatkezelésével kapcsolatos érintetti igények a Facebook Inc.-nél érvényesíthetők.

A Central Médiacsoport Zrtt. adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről (Igényérvényesítési cím: marieclaire.hu@centralmediacsoport.hu Central Médiacsoport Zrt.(Marie Claire szerkesztősége, 1037 Budapest, Montevideo utca 9.) és egyéb a jelen Szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről az Általános Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik.

4. Adattovábbítások és a továbbítás címzettjei
a) A nyereménnyel kapcsolatos adminisztráció során a játékosok személyes adatai és nyeremények adatai a NAV részére kerül továbbításra jogi kötelezettség teljesítése során.
b) Jogi vita, hatósági eljárás vagy csalárd magatartás esetén az érintett játékos adatai az adatkezelővel együttműködő jogi képviselőkhöz illetve tanácsadókhoz kerül továbbításra.

5. Az érintett jogai és jogorvoslat

Részletes tájékoztatást a Central Médiacsoport Zrt. Általános Adatkezelési Tájékoztató X. pontja fejti ki részletesen (link: https://centralmediacsoport.hu/company/adatkezelesi-tajekoztato/ ).

Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Central Média nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Central Média-nak általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Central Média a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Central Média kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Central Média-val vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Central Média a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Central Média nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Central Média nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Central Médiával szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Central Média által megkövetelt intézkedést megtenni és a Central Médiának megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget (beleértve a sérelemdíjat is), ami a Central Médiát a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

A nyereményjátékot az Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és nem kapcsolódik az Instagramhoz, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők adatai a Játékra jelentkezés útján kerülnek a Central Médiához. A Szervező teljes körűen mentesíti az Instagramot minden Játékra jelentkező és abban részt vevő részéről jövő, a Játékkal  kapcsolatos igénnyel szemben.

Egyéb

A Central Média fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

A Szabályzat a Játék időtartama alatt, és a sorsolást követő 30 napig elérhető a Marie Claire weboldalán.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a Játékra történő jelentkezéskor megadott e-mail címről a marieclaire.hu@cetnralmediacsoport.hu e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.

Kelt: Budapest, 2021. március 16.